Alfs EU


Vilken är vår största moraliska utmaning? Om detta bör det inte råda något tvivel. Det faktum att barn dör av törst och svält och brist på mediciner, att medmänniskor i alla åldrar tvingas framleva sina dagar i djupaste armod och fattigdom, att människovärdet kränks på det mest gruvliga sätt. Det är vår största och ofrånkomliga utmaning! Det finns bara en jord och vår jord är odelbar. Vi är således gränslöst beroende av varandra och får inte nöja oss med att vara iakttagare eller åskådare.

Det är utomordentligt stimulerande och angeläget att som ledamot i Europaparlamentet få arbeta i både Utvecklingsutskottet (DEVE) och Utrikesutskottet (AFET). EU är den största av alla biståndsgivare, och i Bryssel och Strasbourg möts politiker från jordens alla hörn. Det är i mötet, i lyssnandet, i den sökta kompromissen, som framåtskridandet finns. Det är tillsammans - inte i enskilda nationers isolering och maktfullkomlighet – som vi kan förbättra levnadsvillkor för medmänniskor också i utvecklingsländer.

Tack vare statsmän som kristdemokraterna Robert Schuman, Konrad Adenauer och Alcide de Gasperi kunde, efter andra världskriget, ett nytt kapitel, ett fredens och frihetens, påbörjas i vår historia. De tidigare hade, som vi alla vet, varit fyllda av krig och blodspillan, av förakt för värden och värderingar.

Subsidiaritetsprincipen ska vara ledstjärna för politiskt arbete. Det innebär att beslut ska tas så nära människor som möjligt. Det familjen kan besluta om, ska familjen också ha rätt att besluta om. Det nationer mäktar hantera, utan att göra avkall på ansvarstagande för medmänniskor i andra länder, ska nationer själva ta sig an. Men vi vet att det finns många ytterst angelägna och viktiga frågor som fordrar att beslut tas över nationsgränser. Enskilda stater är långt ifrån alltid starka. I en allt mer globaliserad värld är vi gränslöst beroende av varandra. Hur skulle vi kunna möta miljö- och klimathoten, om inte beslut tas samfällt, över nationsgränser? När ett land, vare sig det gäller i Europa eller annorstädes, missköter sin ekonomi, drabbar det som regel länder i de vidaste kretsar. När immigranter och flyktingar söker sig till vår kontinent, bör det vara självklart att vi tar ansvar gemensamt. När kriminalitet och terrorism ska trängas tillbaka måste kampen ske över nationsgränser.

Om EU inte funnits hade vi fått uppfinna EU. EU:s grundläggande uppgift är emellertid, enligt min uppfattning, att i alla europeiska och globala sammanhang genomsyra samhällsarbetet med respekt för människovärdet, respekt för de universella och okränkbara värden som tillhör varje individ och varje familj. För mig är europagemenskapen, arbetet för samförstånd, fred och frihet det viktigaste som hänt i vårt Europa.

Här kan ni läsa mer om kristdemokraternas arbete i Europaparlamentet.

Följ mig gärna på twitter och facebook.